976 89 227 styret@skanbo.no

Møtedato: 08.05.2019
Møtetidspunkt: 18:30
Møtested: Bakås skole

Til stede: 47 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 50 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.

Møtet ble åpnet av Terje Roger Falao.
—————————————————————————————————————————
1. Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Terje Roger Falao foreslått.
Vedtak: valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Miguel Antonetti foreslått. Som protokollvitne ble
Hege Danielsen og Jan Slaatun foreslått.
Vedtak: valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: godkjent
—————————————————————————————————————————–
2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: godkjent
—————————————————————————————————————————–
3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300.000.
Vedtak: godkjent
—————————————————————————————————————————-
4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Ildovnmuligheter
I desember 2018 sendte våre myndigheter, ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, ut en informasjonsfolder til alle husstander i Norge: Du er en del av Norges
beredskap – råd om egenberedskap. I denne folderen gis det tips til befolkningen om
hvordan hver enkelt kan sikre nødvendige varer for overlevelse. Dette er gode tips om
hva som er nødvendige om det uventede skal inntreffe. I folderen beskrives hva som kan
skje og hvorfor alle husstander bør sikre beredskap:

«Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan
føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få
tak i nødvendige varer.»

I folderens seksjon om tips til å dekke grunnleggende behov i tre døgn, leser vi også
følgende under varme:

«Mange boliger har strøm som den viktigste eller eneste kilden til oppvarming. For å
være bedre forberedt på strømbrudd, er dette noen muligheter du bør vurdere:
– Vedovn eller peis …»

I vårt borettslag er strøm eneste kilde til varme. Det er uten tvil at alle husstander i
borettslaget vil få tøffe omgivelser om strømmen, som vår eneste kilde til varme, ville bli
fraværende på kalde og kritiske dager. Forslaget om å anskaffe/bygge mulighet til ildovn,
er ikke et spørsmål om en mulighet til et ildovn/ildsted for en hyggelig og koselig
atmosfære. Det er rett og slett nødvendig for å opprettholde god beredskap om det
uventede skulle inntreffe. Anskaffelse/bygging av muligheter for ildovn/ildsted er derfor
god beredskap for Skansen borettslag, slik som våre myndigheter oppfordrer oss til.

Styrets innstilling:
Leilighetene Skansen Borettslag er ikke forberedt for pipeløp, og det å etablere dette er
meget kostbart.
Det å bruke store midler på dette, er noe Brl. ikke har økonomi til, grunnet store
kostnader ifbm. rehabilitering av terrasser 11-31.

Styrets forslag til vedtak:
Innkommet forslag godkjennes ikke.
Vedtak: Forslaget ble ikke godkjent med overveldende flertall

—————————————————————————————————————————–
5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Geir Hasse Hofsæth foreslått.
Vedtak: valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Frode Holter foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Håkon Sørhus foreslått.
Vedtak: valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Nina Andresen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Marianne Rasmussen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Wendy Sandnes foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Terje Roger Falao foreslått.
Vedtak: valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Geir Hasse Hofsæth
Varadelegert Erik Vollen
Vedtak: valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Grethe Berntsen, Asbjørg Hugdal og Lena Sæterli
Vedtak: valgt
—————————————————————————————————————————–
Møtet ble hevet kl.: 19:15.  Protokollen signeres av

Terje Roger Falao/s/                                                     Miguel Antonetti/s/
Møteleder                                                                      Fører av protokollen

Hege Danielsen/s/                                                        Jan Slaatun/s/
Protokollvitne                                                                Protokollvitne