976 89 227 styret@skanbo.no

Generalforsamling

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

 

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når

revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene,

skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for

møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på

minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig

kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller

skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et

forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels

flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en

andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen

når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.

 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

– Godkjenning av årsberetning fra styret

– Godkjenning av årsregnskap

– Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

– Eventuelt valg av revisor

– Fastsetting av godtgjørelse til styret

– Andre saker som er nevnt i innkallingen

 

9-5 Møterett

Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, – tale- og

stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens

husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

9-6 Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen

velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra

generalforsamlingen.

 

9-7 Stemmerett og fullmakt

Hver andel gir rett til èn stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn

èn andel har likevel bare èn stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis

èn stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan

være fullmektig for mer enn èn andelseier.

 

9-8 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i pkt. 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte

vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle

beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer,

skal regnes som valgt.

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.