976 89 227 styret@skanbo.no
Statens Vegvesens regler for å bruke el- sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy

• Aldersgrensen for å kjøre el sparkesykkel er 12 år.
• Krav om hjelm
• Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm.
• På el sparkesykler er det ikke tillatt med passasjer.


På gang- og sykkelvei
Gang- og sykkelveier er ment for de som går og sykler, men det er også tillatt å benytte dem på el sparkesykkel. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelvei kan bruke begge sider av veien, mens du som kjører, skal kjøre på høyre side. Husk at du som kjørende alltid har et ekstra ansvar for å være oppmerksom på gående.

Ansvarsforsikring. Det er krav om dette, Den generelle regelen i vegtrafikkloven § 17 kan imidlertid brukes for å holde foreldrene ansvarlig for barnas ulovlige bruk av el sparkesykkel som foreldrene eier eller disponerer. Det er spesielt aktuelt ved brudd på regelen om aldersgrense på 12 år og hjelmpåbudet.

Ikke lov å være to på el sparkesykkel
Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1 slår fast at el sparkesykkel bare kan brukes av en person.

Aldersgrense for el sparkesykkel og hjelmpåbud
Du må være minst 12 år for å kjøre el sparkesykkel lovlig. Dette kommer frem av førerkortforskriften § 12-1. Vær oppmerksom på at utleieselskapene har høyere aldersgrense for bruk av deres el sparkesykler, 16 eller 18 år.
Det er i tillegg påbudt med sykkelhjelm for barn under 15 år som bruker el sparkesykkel, etter forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 4.

Foreldrene kan bli holdt ansvarlig
Barn under strafferettslig alder kan ikke ilegges bøter eller straff for ulovlig bruk av el sparkesykkel. Den generelle regelen i vegtrafikkloven § 17 kan imidlertid brukes for å holde foreldrene ansvarlig for barnas ulovlige bruk av el sparkesykkel som foreldrene eier eller disponerer. Det er spesielt aktuelt ved brudd på regelen om aldersgrense på 12 år og hjelmpåbudet.
Foreldrene kan holdes ansvarlig dersom de overlater el sparkesykkel til barn som er under 12 år. Etter omstendighetene kan de også bli ansvarlig dersom de ikke gjør tilstrekkelig for å forvisse seg om at barn under 15 år bruker hjelm når de kjører el sparkesykkel.


Til info: Dette er hentet fra NAF/statens vegvesen