976 89 227 styret@skanbo.no

Husordensregler

1. HVORFOR HUSORDENSREGLER
Når vi bor i et borettslag, bor vi tettere på hverandre enn om hver av oss hadde sitt eget hus. Det krever mer fleksibilitet hos hver enkelt av oss, og vi må i utpreget grad ta hensyn til hverandre. Det er en klar betingelse for at vi skal kunne fungere som gode naboer. I et borettslag er vi alle likeverdige – enten vi bor i 2-roms eller 5-roms leilighet, i blokk eller i rekkehus. Et borettslag er ikke mer et idealsamfunn der alt ordner seg av seg selv, enn samfunnet som omgir oss. I likhet med samfunnet for øvrig må vi ha visse leveregler, visse påminnelser, uttrykt i form av husordensregler, som er vedtatt av borettslagets generalforsamling. Husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten for leiligheten. Bestemmelsene i husordensreglene omfatter alle borettshavere og alle er like forpliktet til å rette seg etter dem. Hensikten med husordensregler er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt godt naboskap. Husordensreglene legger vekt på å gi størst mulig rom for individuell utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig som fellesskapet innen det enkelte hus og innen borettslaget som helhet er søkt ivaretatt. Hver enkelt av beboerne må derfor bruke sin bolig, fellesrommene og utearealene på en slik måte at det ikke kan sies at brukeren sjenerer andre. Dersom bestemmelsene i husordensreglene ikke overholdes, kan dette medføre oppsigelse av leieforholdet. Eier av leiligheten er ansvarlig for at husordensreglene også blir overholdt av de øvrige i husstanden og av andre som gis adgang til leiligheten. Eier er likeledes ansvarlig for kostnader som påløper som et resultat av brudd på husordensreglene. Borettslagets styre er av generalforsamlingen bemyndiget til å håndheve bestemmelsene i husordensreglene. Eventuelle forslag om endringer av husordensreglene må behandles og vedtas av borettslagets generalforsamling.

2. ALMINNELIG BRUK AV LEILIGHETEN
Stereoanlegg, musikkinstrumenter, radio, TV, video, etc. må ikke ha slik lydstyrke at naboen blir forstyrret.

  • Snekring, hamring og lignende samt bruk av elektrisk drill (spesielt med slagbor) må ikke finne sted før kl. 0700 og ikke etter kl. 2000 på vanlige hverdager.
  • På lørdager og dager før høytids-/helligdager ikke før kl. 0800 og ikke etter kl. 1700.
  • På søndager – og helligdager skal det være ro i leilighetene slik at virksomhet som er nevnt ovenfor skal ikke bedrives på disse dagene.
  • Generelt skal det være ro i leilighetene mellom kl. 2200 og kl. 0700.

3. VENTILASJON
Det er ikke tillatt å blokkere utsugningsventiler eller montere avtrekksvifte i forbindelse med ventilasjonssystemet. Det er ikke tillatt å montere vifter til ventiler/luker i yttervegg. Passiv damphette tillates montert, likeså vifte uten tilknytning til ventilasjonssystemet. Den enkelte eier plikter å opprettholde og holde åpne de monterte ventilasjonsåpningene i alle leilighetens rom.  Ventilasjon i leilighetene

4. ORDEN OG RENHOLD AV FELLESAREALER
Gulver, trapper og rekkverk i oppgangene vaskes en gang i uke av innleid renholdsfirma. Kjellerganger, kjølerom, sykkel boder og vaskerom rengjøres årlig på dugnad og skal bare benyttes til de bestemte formålene.
Det er ikke tillatt å hensette gjenstander som, ski, kjelke, sykkel, sko, skostativ, støvler, barnevogner eller andre ting i oppgangen, utenfor inngangsdøren til leiligheten eller kjellergangene, da slik plassering vil kunne være til hinder for rask tilgang for brannmannskaper, lege, syketransport osv.

5. TØRKING/BANKING/LUFTING AV TØY/VASKERIET
Det er bare tillatt å henge ut vasketøy til tørk på vanlige hverdager, og tøyvask som henges ut skal ikke være til sjenanse for naboene. Det er ikke tillatt å banke og riste tøy, tepper o.l. fra balkong eller vindu. Vaskeriene disponeres av beboerne etter en turordning som markeres ved hjelp av hengelåser. Lås bestilles hos vaktmester mot et gebyr. Låser uten nummer blir fjernet. Vasketiden er hverdager kl. 0800 – 2000 og lørdager kl. 0800 – 1400. Vaskeriet og maskiner skal rengjøres etter bruk. Polletter til bruk i vaskeriet kan kjøpes hos vaktmester i hans kontortid eller på Styrerommet i styrets kontortid. Barn under 12 år har ikke lov til å benytte vaskeriet uten tilsyn av voksne.

6. BRUK AV TERRASSER OG BALKONGER
Blomsterkummen i terrasseblokken skal være beplantet slik at naboen ikke sjeneres av vekstene. Det kreves spesiell varsomhet når det gjelder vann på terrassegulvet innerst ved husveggen. Blomsterkasser skal henge innenfor balkongenes yttervegg. Snø og is må fjernes slik at skade ikke oppstår i sluket (nedløpsrør). Snø og is må ikke kastes ned til naboens terrasse. Det er forbudt å bruke salt e.l. til smelting av is eller snø på terrassegulvet. Det er ikke tillatt å blokkere brannluker i gulv på balkonger. Den vil være din eneste rømningsvei hvis trappen er blokkert av brann. Beboerne er pliktig til å holde brannluken fri for snø og is og sikre at den er åpen.

7. BELYSNING
Det er montert automatiske lamper i oppgangene samt i taket utenfor hver oppgang, som tennes automatisk ved bevegelse. Lysbryterne skal derfor alltid være påslått. Lys i kjellere, vaskeriet og fellesrom for øvrig, skal kun være tent når det er behov for det.

8. LÅSING AV YTTERDØR
Ytterdørene i både terrasseblokkene og punktblokkene skal ALLTID være låst. Takluke (røkluke) øverst i trappeoppgangene, skal alltid være lukket og ikke åpnes av andre enn vaktmesteren eller annen autorisert person.  Dørene til vaskeriene og andre fellesrom skal låses etter bruk og eventuelle vinduer skal lukkes etter bruk.

9. SØPPEL OG ANNET AVFALL
Søppelnedkastet er beregnet kun på husholdningsavfall. All søppel må pakkes forsvarlig inn før det kastes. Den må tåle fall fra innkastet og ned til søppelrommet, og den må ikke være så stor at den setter seg fast. Luken skal lukkes rett etter bruk. Se etter at søppelet er så tørt som mulig. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlig-, selvantennelig avfall eller brennende ting, som f.eks. sigarettstumper i søppelsjakten. Papir og kartong skal kastes i de utplasserte papir-containerne. Større gjenstander må beboerne selv bringe til offentlig søppel- eller fyllplass.  Avfall og spesialavfall

10. OPPBEVARING I LEILIGHETER OG KJELLERE
Det er forbudt å lagre varer som gir fra seg sjenerende lukt. Brannforskriftene forbyr lagring av mer enn 5 liter brannfarlig væske klasse A, f.eks. bensin, tynner. Det er forbudt å oppbevare utstyr med bensinmotor som går ut over brannforskriftenes bestemmelser, f.eks. mopeder, motorsykler scooter eller motorsager. Det er forbudt å foreta reparasjoner av bensinmotorer eller større maskiner i kjellere og fellesrom eller å bruke åpen flamme! Det er ikke tillatt å koble opp kjøleskap, fryser eller andre elektriske artikler i kjellerbodene uten styrets godkjennelse, og eventuelle stikkontakter må installeres av autorisert installatør. Oppbevaring i fellesarealer er ikke tillatt. Oppbevaring skal kun skje i egen privat bod. Gjensetting av avfall utenfor egen bod/leilighet er heller ikke tillatt.

11. BRUK AV SANITÆRANLEGGENE
Det er eierens ansvar å holde sluk og avløp i leilighetens våtrom åpne. Det er ikke lov å dusje direkte på gulvet med mindre badet er oppgradert fra opprinnelig utførelse og har godkjent tetting mot naboen i form av membran. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Bleier o.l. vil lett tette rørene. Det må ikke tømmes ildsfarlige væsker (bensin, tynningsmiddel e.l.) eller aggressive væsker (ufortynnede kjemikalier, syre, baser eller fremkallingsvæske m.m) i toalettet eller annet avløp. Sement må heller ikke kastes i vask eller toalett. Alle beboere er forpliktet til å vite hvor vannstoppkranene for leiligheten befinner seg. (Skal være merket og kan eventuelt påvises av vaktmester).

12. FELLESANTENNEANLEGGET
Til fellesantenneanlegget for radio og fjernsyn må bare tilknyttes godkjent mottakerapparater, og det må bare benyttes tilkoplingsutstyr som er godkjent av den signalleverandøren borettslaget til enhver tid benytter. Ved feil på anlegget rettes feilmeldingen til signalleverandøren (for tiden GET). Eventuelle ønsker om endringer må fremmes som forslag på borettslagets generalforsamling. Private antenner kan ikke monteres uten uttrykkelig godkjenning og anvisning av plass fra borettslagets styre. Montering skal kun utføres av godkjent installatør og alle kostnader både med montering/flytting og demontering dekkes av eier.  GET

13. BRUK AV FELLESOMRÅDENE
Grøntanlegg som ikke er knyttet til den enkeltes leilighet, er felles eiendom og bruksområde. Disse områdene og all beplantning må vernes om. Uten styrets samtykke kan ingen innlemme deler av fellesarealene i eget område, hverken med gjerde, hekk eller annet stengsel. Den enkelte bruker av områdene rundt sandkassene bør gjøre sitt til å opprettholde orden og renhold rundt kassene. Ballspill skal bare foregå på anviste plasser. De øvrige fellesarealene skal bare brukes til vanlig lek. Det er ikke tillatt å skyte opp raketter i borettslaget.  Lekeplassene

14. DUGNAD
Borettslagets styre har fullmakt til å bestemme tidspunkt for fellesdugnad på borettslagets ute områder samt rydding og rengjøring av fellesrom.

15. BILKJØRING INNEN BORETTSLAGETS OMRÅDE
Kun nødvendig kjøring med motorkjøretøy er tillatt på borettslagets veier og da bare med laveste mulig hastighet og maksimal aktsomhet i forhold til fotgjengere og lekende barn. Motoriserte kjøretøy har vikeplikt for all annen ferdsel. Ved overtredelse av disse reglene har styret har fullmakt å anmelde forholdet.

16. PARKERING
Med noen få unntak, er alle leilighetene i borettslaget tildelt en garasjeplass. Parkering utenfor oppmerkede felter i garasjen er ikke tillatt og vil bli ilagt kontrollavgift. Den enkelte bileier er selv ansvarlig for å holde sin egen   garasjeplass ryddig. Styret vil sørge for innleie av renholdsfirma for felles rengjøring i garasjene etter behov. Det er strengt forbudt å oppbevare bensin utenom bilens faste tank i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt å reparere eller vaske bil i garasjeanleggene. Det er tillatt å oppbevare dekk og skiboks i garasje anlegget, på egen parkeringsplass i stativ som er anbefalt og godkjent av styret. Oppbevaring skjer på eget ansvar. Bruker av garasjeplassen dekker alle kostnader til eventuell montering og demontering av stativ. Alle andre gjenstander som hensettes i garasjen blir fjernet uten varsel. Gjesteparkeringsplassene er utelukkende beregnet til borettslagets gjester. Gjester som har behov for å stå parkert utover 3-tre døgn må innhente dispensasjon fra styret. Øvrige biler vil kunne bli borttauet. Beboere som parkerer ulovlig innenfor borettslagets områder vil bli ilagt kontrollgebyr og /eller borttauing. Det regnes som ulovlig parkering dersom det i løpet av 15 min. ikke er registrert aktivitet ved bilen. Beboere som har behov for å benytte gjesteparkeringsplassen fast må inngå leieavtale med borettslaget. Funksjonshemmede med gyldig dispensasjon for Oslo kommune gis anledning til å parkere innenfor borettslagets område, på plass anvist av styret og på en slik måte at det ikke er til hinder for øvrig ferdsel.  Leie av parkeringsplass på gjesteparkeringen

17. DYREHOLD
Det er ikke tillatt å anskaffe hund eller katt. Styret kan gi dispensasjon fra regel om dyrehold etter husleielovens § 5-2. Den som bringer hund eller katt med seg ved tildeling av leilighet, eller som får dispensasjon fra hovedregel, skal undertegne spesiell erklæring.Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Det er ikke tillatt å lufte hunden eller katten, inne på borettslagets området.
  3. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom. Dette gjelder for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  4. Ved brudd på husordensreglene kan styret kreve at dyret blir fjernet fra borettslaget. Dette gjelder også der dyrehold er til sterk sjenanse/ulempe for andre naboer. Som sterk sjenanse/ulemper regnes blant annet allergi, bråk, redsel m.m. Skriftlig klage rettes til styret. Styret avgjør etter å ha forhandlet med partene, hvorvidt en klage er berettiget, og om dyret etter dette kreves fjernet. Erklæring om dyrehold

18. SKADE PÅ BORETTSLAGETS EIENDOM
Ved tagging eller annen form for tilgrising eller ødeleggelse av eiendom som kan tilbakeføres til en eller flere personer, blir utøver(ne) gjort økonomisk ansvarlig for skadene. Er personene mindreårige blir dette foresattes ansvar. Bygningsmessige forandringer i leiligheten eller på terrasse/veranda (ta ned/sette opp vegger,  parabolantenne, varmepumpe og lignende) skal godkjennes av borettslagets styre før endringsarbeidet igangsettes. Endringer i leiligheten som medfører at ventilasjonssystemet kommer ut av balanse ansees som skade på borettslagets eiendom og påløpte kostnader vil bli belastet eier av leiligheten som har forårsaket skadene.

19. GRILLING I FRILUFT
Grilling på balkongene er kun tillatt med gass eller elektrisk grill. Grilling med bruk av kull er kun tillatt på grillplassen.

20. VAKTMESTERORDNINGEN
Borettslaget benytter innleide vaktmestertjenester. Vaktmestertjenestene består i å hjelpe styret med å ivareta borettslagets eiendomsmasse. Vaktmester har sin myndighet fra styret, og har krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utførelse av sine plikter.  Vaktmester

21. FREMLEIE AV LEILIGHETEN
Fremleie av leiligheten må godkjennes av borettslagets styre, og ingen leietaker får anledning til å flytte inn før slik godkjenning er gitt. Den som eier leiligheten er til enhver tid ansvarlig ovenfor borettslagets styre om forhold i leiligheten. Utleieren kan også bli gjort ansvarlig for bl.a. mangelfullt renhold av fellesarealer. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

22. HENVENDELSER TIL STYRET
Alle henvendelser til borettslagets styre, som ønskes styrebehandlet, skal skje skriftlig. Alle klager på forhold beboerne imellom må skje skriftlig. Styret har taushetsplikt i alle saker det behandler. Alle beboere plikter å rette seg etter rundskriv fra styret. Skriftlige beskjeder sendes til styrets e-postadresse styret@skanbo.no, eller legges i styrets postkasse utenfor styrerommet i nr. 22.  Kontakt styret

23. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE
Forslag om endring av eller supplement til husordensreglene må leveres skriftlig til styret. Borettslagets  generalforsamling vedtar eventuelle endringer med alminnelig flertall. Styret har fullmakt til å gi dispensasjon fra husordensreglene.