976 89 227 styret@skanbo.no

Det ble i byggemøte 3. november varslet om forsinkelser på øvre plan. Årsak til dette er flere ting, blant annet at vi må bytte leverandør av betong, for å få den kvaliteten som dekke på del 3 i øvre plan trenger, samt porøs/dårlig betongkvalitet på det som ligger der fra før.

Øvre plan
Åpning for parkering på øvre plan skjer ikke før 10. desember kl: 15.00.
Årsak til dette har vært til dels dårlig/porøs betong som også har delaminert enkelte steder. Dette gir igjen dårlig heft for ny støp. Viking har løst dette ved at støp med andre kvaliteter fra annen leverandør blir benyttet i del 3, enn det som er benyttet i del 1 og 2.
Støp av dekke vil bli utført 8.11.21 og i herdeperioden på ca. 14 dager, vil det bli etablert sluk/nedløp i båsene på øvre plan. I denne delen av garasjen, har det tidligere ikke vært avløp fra hver bås, det vil vi få nå.
Så i uke 48 vil toppdekke/polyrea bli lagt. Deretter starter arbeidet med siste strøk maling, oppmerking på vegger og gulv, samt oppbygging av nettinggarasjen.

Nedre plan
Her er vi godt i rute, og i forkant.
Garasjen åpner for parkering fredag 12. november, fra kl: 15.00.
Alle som har sin p-plass på nedre plan, skal benytte disse fra denne dag.
Ikke lenger tillatt med uteparkering for de som har p-plass på nedre plan.

Generelt for begge plan
Etter åpning av begge plan for parkering, vil det foregå noe arbeider i garasjen. Disse arbeidene er tilkobling av det katodiske anlegget, ferdigstille arbeidet med ladebokser, samt montere opp siste del av kamera overvåking.
Dette er arbeide som ikke vil ha innvirkning på parkering, eller ut/inn kjøring i garasje.

Vi får stadig tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt for fort inne i borettslaget, og vi henstiller til våre beboere om å ta hensyn til våre gående og ikke minst våre små barn som ferdes ute i borettslaget, senk farten.

Henvendelser/spørsmål som gjelder rehabiliteringen, kan sendes til: rehab@skanbo.no