976 89 227 styret@skanbo.no

Møtedato: 10.05.2017

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Bakås Skole

Til stede: 27 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.

 

Møtet ble åpnet av Øivind Pedersen.

  1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Øivind Pedersen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter

som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Miguel Antonetti foreslått. Som protokollvitne ble

Odd Magne Haugen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære

møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

 

  1. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2016

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

 

  1. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300.000.

Vedtak: Godkjent

 

  1. Behandling av innkomne forslag og saker

A Oppgradering av sikringsskapene for alle leiligheter.

Forslag

Sikringsskapene er i utgangspunktet den enkelte andelseier sitt ansvar. Styret ser

imidlertid at det vedlikeholdet som burde gjøres her kan være vanskelig å ta tak i for den

enkelte, samtidig som kostnadene fort blir unødvendig høye når oppgradering til

moderne tavler med automatsikringer bestilles av den enkelte andelseier. Med

branntilløp i friskt minne forslår styret følgende:

Styret bestiller oppgradering av sikringsskapene til hele borettslaget og dekker

kostnadene for denne oppgraderingen over årets vedlikeholdsbudsjett. I de leilighetene

andelseier allerede har oppgradert sikringstavle med automatsikring og nødvendige

jordfeilsbrytere, refunderer borettslaget andelseier et beløp tilsvarende den

enhetskostnaden borettslaget må betale for oppgradering av de skapene det ikke er

gjort noe med. Den samlede kostnaden er estimert til kr. 1.600.000,- og er lagt inn i

vedlikeholdsbudsjettet for 2017.

Styrets innstilling

Styret ber generalforsamlingen godkjenne forslaget.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved enstemmig

 

  1. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Øivind Pedersen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Frode Westad foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Frode Holter foreslått.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Nina Andresen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Marianne Rasmussen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Wendy Sandnes foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Ole Jakob Wehn foreslått.

Vedtak: Valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Øivind Pedersen

Varadelegert Erik Vollen

Vedtak: Valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Odd Magne Haugen, Leif Ottem og Aud Ihler

Vedtak: Valgt

 

Møtet ble hevet kl.: 19:00. Protokollen signeres av

Øivind Pedersen/s/ Miguel Antonetti/s/ Odd Magne Haugen/s/

Møteleder Fører av protokollen Protokollvitne

Many people are waiting for the release of an spy on cell phone without access external keyboard