976 89 227 styret@skanbo.no

Naboinformasjon
Nr. 2, Januar 2021
Orientering om byggeprosjektet for Bakås skole
Hei igjen og Godt Nyttår!

Som mange av dere har fått med dere, så har prosjektet med bygging av ny Bakås skole
kommet et godt stykke på vei siden vi startet opp i sommer.
Vi i Seby har fått forståelse for at flere av dere naboer er interessert i hva som skjer på
byggeplassen, og vil med dette naboskrivet orientere litt om tiden som har vært og det neste
halvåret frem mot sommer.

Kjelleren i tilbygget er sprengt og gravd ut, fundamentering og betongarbeider i underetasjen
er ferdig i den ene fløyen av nybygget og pågår for fult i siste delen. Prefabrikkerte
betongelementer er lagt som dekke over underetasjen og montert som sjaktvegger, der hvor
det skal etableres trapper. Det er også montert en del stålkonstruksjoner som bæring for
betongdekkene og resterende råbygg.

Den første uken i januar startet vi med montasje av bærekonstruksjon bestående av massive
tre-elementer. Dette arbeidet er planlagt avsluttet til begynnelsen av februar, da
takelementene heises på plass. Når det gjelder bygget som kobler ny og gammel skole
sammen, pågår arbeidene i grunnen i disse tider. Her skal det støpes vegger, monteres
heissjakt og stål for bæring av betongdekke og takelementer. Dere vil med andre ord se at
størsteparten av nybygget vil reise seg i sin helhet nå frem mot midten av mars.

I eksisterende skole har vi nå revet ut til fasadene fra innsiden og på den måten åpnet bygget
innvendig. Vi har også utvidet arealer i underetasjen ved å skjære å pigge ut fjellmasser fra
innsiden. Dette for å sikre nok arealer til de nye tekniske anleggene. For øvrig pågår det
arbeider med forsterkninger av den gamle takkonstruksjonen, etterisolering av yttervegger og
klargjøring for oppstart av innvendige arbeider med lettvegger, himlinger og overflater.

I tiden fremover mot våren og sommeren kommer det til å pågå en del tak- og fasadearbeider
på hele bygningsmassen. I tilbygget, der hvor det er tre-elementer, skal fasadene isoleres på
yttersiden og kledning skal på. I tillegg skal det monteres vindu og etablere parapet på tak.

I mellombygget skal vi sette opp yttervegger med kledning, samt sette inn vinduer. I denne
delen av bygget skal det også støpes gulv og et amfi, etter at taket er lagt. Når det gjelder
eksisterende skole, skal det også pågå en del takarbeider her. Den gamle taktekkingen skal
rives og det skal etableres ny lufting og legges ny taktekking. Uttrykket på den gamle skolen
skal likevel bevares. Her skal også vinduene byttes ut med nye vinduer og beslag og
takrenner skal fornyes. Parallelt med dette vil det pågå arbeid inne i de forskjellige byggene.
Dette innebærer oppsett av innervegger, tek. anlegg og overflater.

Som nevnt i første naboskriv, så er et slikt byggeprosjekt i nærmiljøet spennende for de
minste. Fra gangveien på sør/vestsiden av byggeplassen har man god utsikt, om man ønsker å
ta med barna opp for å se på anleggsmaskinene og heisekranene. Opplys gjerne barna om at
det ikke er tillatt å beveg seg innenfor gjerdene, da dette kan være farlig.
Ved eventuelle henvendelser til anleggsledelsen, ønsker vi at dere fremmer dette via
styreleder i deres borettslag.

Med vennlig hilsen
Andreas Nøkkevangen
Anleggsleder
Seby AS