976 89 227 styret@skanbo.no

Møtedato:           06.05.2015
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested:           Bakås skole
Til stede:            30 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 30 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Ulf Arnesen.
Møtet ble åpnet av Øivind Pedersen.


1. Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Øivind Pedersen foreslått.
Vedtak: Valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at     vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne
Som referent ble Ulf Arnesen foreslått, og som protokollvitne ble Aud Ihler foreslått.
Vedtak: Valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014

A Behandling av årsberetning og regnskap
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250.000,-.
Vedtak: Godkjent

4. Ingen innkomne saker

5. Valg av tillitsvalgte

A Styreleder
Som styreleder for 1 år, ble Øivind Pedersen foreslått.
Vedtak: Valgt
B Styremedlem
Som styremedlem for 2 år, ble Frode Westad foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Frode Holter foreslått.
Vedtak: Valgt
C Varamedlem
Som varamedlem for 1 år, ble Nina Andresen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Marianne Rasmussen foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Merete Persheim foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Ole Jakob Wehn foreslått.
Vedtak: Valgt
D Generalforsamling OBOS
Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Øivind Pedersen
Varadelegert Lena Sæterli
Vedtak: Valgt
E Valgkomite
Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Jan Erik Wold, Aud Ihler
og Tina Myhre foreslått.
Vedtak: Valgt


Møtet ble hevet kl.: 18.30. Protokollen signeres av

Øivind Pedersen/s/                                                                             Ulf Arnesen/s/
Møteleder                                                                                               Referent

Aud Ihler/s/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Rolle                  Navn                              Adresse                              Valgt for
Leder                 Øivind Pedersen           Skansen Terrasse 22           2015-2016
Nestleder          Erik Vollen                     Skansen Terrasse 20           2014-2016
Styremedlem   Lena Sæterli                   Skansen Terrasse 13           2014-2016
Styremedlem   Frode Westad                Skansen Terrasse 19           2015-2017
Styremedlem   Frode Holter                  Skansen Terrasse 21           2015-2017

Wahlpflicht wz v+s vorlesung + seminar betriebswirtschaftslehre wirtschaftsinformatik https://hausarbeithilfe.com/eine-abschlussarbeit-schreiben-lassen/ 4