976 89 227 styret@skanbo.no
Til: andelseierne i Skansen borettslag


Fra våre vedtekter pkt. 9-2 (1): «Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni»; og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): «Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet». (Dette tilsvarende står i Lov om burettslag, § 7-4).

Skansen borettslag avholder ordinær generalforsamling

mandag 6. mai 2024 (kl. 18.30).
Sted: Bakås skole, auditoriet.


Innen de frister som vedtektene angir (minst 8 og inntil 20 dager før), vil styret sende ut den formelle innkallingen (et hefte) med dagsorden, bekreftet tid og sted, og hvordan generalforsamlingen skal holdes i hht. vedtektene.


Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 23. februar 2024.


Det må fremkomme i det innsendte forslaget at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.


Forslaget må være

1) skriftlig og beskrivende,

2) medfulgt et kostnadsoverslag dersom forslaget innebærer utgift(er),

3) utformet i et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over, og

4) underskrevet av en andelseier, – eller flere.


Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (tlf./e-postadresse) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.


Forslag sendes:

Styreleder i Skansen borettslag Geir Hasse Hofsæth,

Skansen terrasse 24, 1062 Oslo, eller

legges i postkassen til styret, Skansen terrasse 22,

eller: styret@skanbo.no


Med vennlig hilsen

Styret

Oslo, 15. januar 2024

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]