976 89 227 styret@skanbo.no

Til andelseierne i Skansen borettslag

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023

Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni,
og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(Dette tilsvarende står i Lov om burettslag, § 7-4)

Skansen borettslag avholder ordinær generalforsamling
torsdag 4. mai 2023 (kl. 18.30). Sted: Bakås skole, auditoriet.

Innen de frister som vedtektene angir (minst 8 og inntil 20 dager før), vil styret sende ut den formelle innkallingen (et hefte) med dagsorden, bekreftet tid og sted, og hvordan generalforsamlingen skal holdes i hht. vedtektene.

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 24. februar 2023.

Det må fremkomme i det innsendte forslaget at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen. Forslaget må være
1) beskrivende,
2) det må være medfulgt et kostnadsoverslag dersom forslaget innebærer utgift(er),
3) det må utformes et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over, og
4) det må være underskrevet av en andelseier, – eller flere.

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (tlf./e-postadresse) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes:
Styreleder i Skansen borettslag Geir Hasse Hofsæth, Skansen terrasse 24, 1062 Oslo, eller legges i posten til styret, Skansen terrasse 22, eller: styret@skanbo.no

Med vennlig hilsen
Styret
Oslo, 17. januar 2023