976 89 227 styret@skanbo.no
Miguel Antonetti i OBOS

Tlf: 22 98 14 65
e-post: miguel.antonetti@obos.no