976 89 227 styret@skanbo.no

Møtedato:           12.05.2016

Møtetidspunkt:  18:30

Møtested:            Bakås skole

Til stede:              25 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 27 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.

Møtet ble åpnet av Øivind Pedersen.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Øivind Pedersen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

Odd Stabekk foreslått.

Vedtak: Valgt Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000. Vedtak: Godkjent

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A FORSLAG FRA STYRET OM AT KJØLEAGGREGATENE I KJØLEROMMENE IKKE LENGER REPARERES NÅR DE GÅR I STYKKER.

Saksframstilling: Vi har 9 kjølerom i Skansen borettslag. I løpet av en kort periode har kjøleaggregatene i 3 av disse rommene stoppet og det viser seg at de ikke kan repareres – de må skiftes ut. 2 av kjøleanleggene har vi fått ”lurt” i gang igjen, men anbefalingen er å bytte dem ut da det er stor usikkerhet om hvor lenge de vil fortsette å virke. Når 3 av 9 aggregater har stoppet, i løpet av et kort tidsrom, regner vi med at risikoen er stor for at flere kjøleaggregater stopper i tiden fremover. Tilbudene vi har fått på skifte av et kjøleaggregat er, inklusive moms ca kr. 120.000,-. I tillegg er driftskostnadene ca. kr. 10.000,- pr. kjølerom pr. år. Vi har gått igjennom alle kjølerommene og kan konstatere at bruken av kjølerommene ser ut til å være ganske liten. I mange av kjølebodene oppbevares bare ting som ikke krever kjøling. Høsten 2015 gjorde vi en liten undersøkelse om bruken av kjølerommene og om beboernes ønske om fortsatt drifting av alle kjølerommene. Vi fikk 117 svar fra beboerne. Av disse var det 10 personer som ønsket å opprettholde kjølerommene med de kostnadene dette medfører for borettslaget.

Forslag til vedtak: Basert på de tilbakemeldingene styret har fått ber styret om generalforsamlingens tilslutning til at vi ikke lenger reparerer kjøleaggregatene når de går i stykker.

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent ved enstemmig

B FORSLAG FRA ANNE KRISTINE ØSTNES OMETABLERING AV MULIGHET FOR Å HA EGET LÅSBART  KJØLESKAP I KJØLEROMMENE NÅR KJØLEAGGREGATET IKKE LENGER FUNGERER.

Saksframstilling: Kjølebodene er beboernes eiendom, de fulgte med leil våre på lik linje med garasje og kjellerbod. Etter hvert som kjølebodene ikke lenger kjøler, foreslåes det at styret river bodene og setter opp stikk-kontakter slik at de beboerne som selv ønsker, kan kjøpe og sette opp et kjøleskap. Det er lett å sette en hengelås på kjøleskap. Det er kostbart å drive kjølebodene slik de er i dag og det lønner seg ikke å reparere de.

Forslag til vedtak: Etter hvert som kjølebodene ikke lenger kjøler, foreslåes det at styret river bodene og setter opp stikk-kontakter slik at de beboerne som selv ønsker, kan kjøpe og sette opp et kjøleskap.

Styrets innstilling: Styret stiller seg positivt til forslaget og ser på hvordan dette kan gjøres, klargjør kostnader og eventuell kostnadsfordeling mellom beboer og borettslag for etablering av stikkontakter.

Vedtak: Forslaget ble godkjent ved enstemmig

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Øivind Pedersen foreslått. Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Erik Vollen foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Merete Persheim foreslått. Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Nina Andresen foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Marianne Rasmussen foreslått Som varamedlem for 1 år, ble Ole Jakob Wehn foreslått Som varamedlem for 1 år, ble Wendy Sandnes foreslått. Vedtak: Valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Øivind Pedersen Varadelegert Erik Vollen Vedtak: Valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Terje Roger Falao, Tina Myhre og Lena Sæterli
Vedtak: Valgt

Møtet ble hevet kl.: 19:00. Protokollen signeres av

Øivind Pedersen/S/    Miguel Antonetti/S/
Møteleder                      Referent

Odd Stabekk/S/
Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn                                                  Adresse                               Valgt for
Leder Øivind Pedersen                  Skansen terrasse 22          2016-2017
Nestleder Erik Vollen                     Skansen terrasse 20          2016-2018
Styremedlem Frode Holter           Skansen terrasse 21           2015-2017
Styremedlem Frode Westad          Skansen terrasse 19          2015-2017
Styremedlem Merete Persheim    Skansen terrasse 22          2016-2018

Dadurch wie bachelorarbeit schreiben sollte die wirtschaft der staaten dermaßen miteinander verflochten werden, dass ein krieg zwischen ihnen gewissermaßen unmöglich wurde