976 89 227 styret@skanbo.no

Styret har etter generalforsamlingen i midten av mai løpende orientert om utviklingen i el-bilsaken i de månedlige Info-skrivene, og hovedtrekkene fra spørreundersøkelsen i sommer er også lagt ut.
Styret har tidligere i år uttalt at det innledningsvis ville ha et møte med de 18 beboerne som har utgående en ladeavtale. Møtet ble holdt kveldene onsdag 28. og torsdag 29. oktober. Det kom 14 andelseiere til disse to møtene, og fra styret møtte styreleder Geir Hasse Hofsæth og varamedlem Terje Falao, dessuten Erik Vollen (tidligere nestleder) som bistår i dette arbeidet.

På møtet ble det orientert om at ladeavtale fra 2015 med beboerne/andelseierne er sagt opp, dette hovedsakelig på grunn av at borettslaget har lovet å erstatte det utdaterte anlegget med et nytt og bedre ladesystem for alle beboere. Et nytt anlegg blir dimensjonert slik at alle garasjeplasser skal ha lademulighet. (Dagens ladeanlegg har en begrensning på litt over 30 plasser). I undersøkelsen fremkom også at halvparten av svarerne ønsker et leiet ladeanlegg.

På møtene ble det presentert to alternative systemer (eie og leie ) fra tre leverandører.

Kjøp av anlegg (infrastruktur) betyr for borettslaget en kostnadsramme på mellom kr 1,5- 2,5 millioner, og dessuten årlige driftskostnader på mellom kr 40-80 000. For beboere som lader el-bil blir det kostnad for anskaffelse av ladeboks til ca. kr 12-15 000, og dessuten fakturering av månedsavgift og brukt strøm.
Ved kjøp av anlegg er det borettslaget som må sørge for å oppgradere/videreutvikle anlegget og besørge service.

Leie av anlegg koster borettslaget ingen ting. Beboerne som har ladepunkt i dag får byttet til ny ladeboks (Ohmia-løsningen). Leieavtale med andre beboere innebærer et etableringsbeløp mellom kr 3 – 7 500 for ladeavtale og leie av ladeboks. I tillegg kommer en månedsavgift fra minst kr 249 og inntil kr 749. En leieavtale med Ohmia er inklusiv strøm; mens for opplegget fra Circle K kommer strøm i tillegg.

Fordeler med leiet anlegg er at borettslaget får et topp moderne anlegg med serviceavtale inkludert, samt at utleier sørger for at anlegget blir oppgradert underveis. Ladebokser blir byttet/reparert ved feil.

Det ble en kort diskusjon på det siste møtet om kompensasjon for de utgifter som beboere har hatt for å koble seg opp til dagens anlegg. Styret svarte at eneste kompensasjonen er at beboerne som har ladepunkt i dag, kostnadfritt får byttet denne til ny ladeboks.

Konklusjonen fra disse to møtene er at de aller fleste ga tilslutning til leie av anlegg, – istedenfor kjøp.
Nedenfor en enkelt oppstilling av kostnader/priser for de ulike alternativene:

I spørreundersøkelsen i sommer svarte halvparten at de ønsker at borettslaget skal leie et ladeanlegg. Styret har derfor fokusert mest på dette. Av tilbudene, som styret har fått for leiet anlegg, er det Ohmia som styret vurderer som mest aktuelt. Styreleder har snakket med deres referanser (borettslag), som uttrykker tilfredshet og brukerne er fornøyde med det installerte ladeanlegget. Oppdages det noen feil så er det referansekildenes svar at Ohmia kommer raskt og finner løsning.

Ohmia vedlikeholder/utvikler fortløpende og foretar løpende kontroller av anlegget, og Ohmia tegner eget strømabonnement slik at borettslaget ikke får utfordringer med effektavgiften.

Nedenfor er en tabell som viser hva hver enkelt el-bileier må betale i mnd. for «Ohmia-ladingen». Denne prisen endres kun i takt med konsumprisindeksen, med mindre det ikke skjer noe ekstraordinært som påvirker månedsprisen.

(Tabellen tar utgangspunkt i bilen som skal bruke ladepunktet og det beregnete strømforbruket denne bilen har).

Prisen i tabellen styres av det antallet kilometer beboerne ønsker årlig å abonnere på.

Circle K’s anlegg er et godt alternativ, men strømavregningsopplegget er mindre oversiktlig. Kontakten med Circle K har vært god og ryddig.

Husleien blir ikke påvirket av leiet ladeanlegg. Verdien av andelsleiligheten vil øke for alle, fordi lademulighet for alle blir et fellesgode.

Styret har vært i kontakt med vår forretningsfører om behovet av å innkalle en ekstraordinær generalforsamling om el-billading.

Svaret fra forretningsføreren går på om nytt ladeanlegg skal

1) lånefinansieres eller skje ved bruk av oppspart kapital, – dette forutsetter beslutning i en (ekstra)ordinær generalforsamling, eller

2) ikke lånefinansieres eller ikke skjer ved bruk av oppspart kapital, – da trenger styret ikke innkalle til en ekstraordinær generalforsamling; – styret kan beslutte.

Konklusjon: i henhold til våre vedtekter kreves det ikke en (ekstra) ordinær generalforsamling for å beslutte i denne saken.

Dessuten, – de skjerpede smittevernregler har satt grenser for muligheten for innkalling til et beboermøte eller en (ekstra)ordinær generalforsamling. (En digital møteform er mulig, men er ikke påkrevet). Styret ønsker med dette skrivet å gi styrets oppsummering og utvidete beboerinformasjon.

Vennligst ta kontakt med styret dersom du har spørsmål eller ønsker klargjøring av innhold i dette skrivet.

Når styret har inngått avtale med valgt leverandør for vårt nye el-billadeanlegg blir andelseier kontaktet, og separate avtaler inngås.

Det er styrets ambisjon at installasjonen skjer så snart garasjene er ferdigstilt og el-installatøren får adgang til garasjene. For dagens el-billadere er tanken at overgangen fra dagens ladeanlegg til det nye skal skje tilnærmet sømløst.

Styrets konklusjon etter el-bileiermøtet 28. og 29. oktober og styremøtet mandag 2. november: Skansen borettslag innleder samtaler med Ohmia om en leieavtale om infrastruktur, administrasjon og oppfølgingstjenester for lading av el-biler.

Med vennlig hilsen
Skansen borettslag/ Styret
Oslo, 10. november 2020