976 89 227 styret@skanbo.no

Rehabiliteringen i garasjen har nå pågått i drøye 2 uker. I denne perioden har det blitt avdekket en del feil/mangler på selve garasjedekket.

Vi har til dels store og betydelige skader på armeringen i deler av dekket. Mye av denne armeringen er rustet bort etter årenes løp, og må delvis erstattet. Noe av dette var det umulig å forutse før vi startet med pigging av dekket.
Etter at pigging var utført, og deler av armering lå fremme i dagen, ble arbeidet stoppet i påvente av statiker.
Statiker foretok en kontroll av dekket, og kom frem til at dette var direkte dårlig i deler av garasjen, og arbeidet kunne ikke fortsette før det var stemplet opp i nedre plan. Stempling ble utført påfølgende dag, og arbeidene fortsatte.
For å kunne avklare hvor store skader det er under dekket, ble det anbefalt at vi freser bort det øvre laget i garasje, ca. 20-25 mm. slik at armering kommer til syne for kontroll.
Dette arbeidet pågår, og vil bli avsluttet i løpet av denne uken.
Det er tatt en del prøver av dekket som er sendt inn til analyse, og disse prøvene har vi ikke fått svar på så langt.

I byggemøte onsdag 27.10.20 ble det varslet om utsettelse av ferdigstillelsesdato, og prosjektet ble forlenget med inntil 60 arbeidsdager. Dette fordi vi nå ikke kan si noe om hvordan resten av garasjedekke ser ut, før etter at pigging/fresing er utført. Men det de sier, er at ferdigdato for den første delen, som er 18.12.20, skal de klare og overholde.

Det ble også varslet om endringer i gitte prisestimat/tilbud, dette på grunn av de ekstra kostnadene som vil tilkomme, og som ikke er kalkulert inn i prosjektet. De kostnadene dreier seg om fresing av dekket, innleie av statiker, samt innsendelse av flere prøver en forutsett. Vi regner med å få mere informasjon om kostnader i neste byggemøte som er om 1 ½ uke.
Styret har i den første perioden hatt flere samtaler med byggeledelsen fra Viking Entreprenør og OBOS Prosjekt AS.

Generelt har arbeidene så langt gått greit, men vi er klar over at det har vært mye støy forbundet med pågående arbeid, men dessverre må dette arbeidet utføres. Ifølge statiker ville deler av garasjeanlegget blitt avsperret og stengt, om arbeide som pågår nå ble utsatt.
Det vil under fresing av dekket være en del støv inne i garasjen, men det er satt inn avtrekksvifter for å ta unna deler av dette, men støvfritt klarer vi ikke å få til.

Styret vil takke alle involverte for sin tålmodighet under arbeidets gang. Vi vil komme med mere informasjon etter at de pågående fresearbeider er utført, og vi har mottatt svar på innsendte prøver.

Legger ved noen bilder som viser deler av skadeomfanget.

Eventuelle spørsmål kan sendes på E-post: rehab@skanbo.no